Psychologie en Therapie

Emotioneel lijden, persoonlijke groei, mentale gezondheid, gedragsverandering, traumaverwerking, relatieproblemen, zelfontdekking.

Psychologie & Therapie

Of er nu sprake is van depressieve gevoelens, lusteloosheid, angst, onzekerheid, stressklachten, burn-out, minderwaardigheidsgevoelens, identiteitsvragen, seksuele problemen, rouwproblematiek, assertiviteitsvragen of loopbaanplanning, therapie kan je helpen weer grip op jezelf en de situatie te krijgen. Het kan helpen om je gevoelens te begrijpen en deze op een zodanige manier te hanteren dat niet zij “de baas” in je leven zijn, maar dat jij “de baas” bent over je gevoelens. Wanneer je weer grip op je leven hebt, kunnen vertrouwen en rust weer terugkomen en ben je beter in staat om zowel van jezelf als van je omgeving te genieten.

Vanuit drie pijlers wordt in de therapie gewerkt: inzicht, ervaring en vaardigheden. Je krijgt inzicht in het gegeven dat deze gevoelens niet op zichzelf staan maar te maken hebben met bepaalde situaties, gedachten, ervaringen en gewoontes (patronen). Je gaat verbanden leren leggen en begrijpen wanneer deze gevoelens een rol gaan spelen. Je krijgt inzicht in je blinde vlekken en valkuilen, die bij kunnen dragen aan het feit dat je vastloopt en in de problemen komt. Naast dit inzicht krijg je alternatieve vaardigheden aangereikt waardoor je op een andere en betere manier met jezelf, je gedachten, je gevoelens en situaties kunt omgaan. Je leert tijdens de therapie deze nieuwe vaardigheden toe te passen, zodat je positieve ervaringen kunt opdoen. Deze nieuwe ervaringen neem je mee om thuis verder aan de slag te gaan, zodat je weer meer controle over je leven krijgt en weer optimaal kunt functioneren en genieten van het leven.

Ook kinderen wordt hulp geboden. In dit geval worden de ouders altijd bij de therapie betrokken. Dit kan zijn voor een intakegesprek, maar dit kan ook betekenen dat het gehele gezin bij de gesprekken aanwezig zal zijn. Het kan gaan over individuele kindvraagstukken, maar ook in het kader van problematiek die te maken heeft met bijvoorbeeld een scheiding.

Praktische informatie

U kunt zich bij de praktijk telefonisch aanmelden of via het contactformulier ‘maak een afspraak’. Ik neem vervolgens contact met u op om u uit te nodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, bespreken we uw klachten en hulpvraag, relevante achtergrondgegevens en een korte beschrijving van uw levensgeschiedenis. Mocht u eerdere hulpverlening hebben gehad, dan kan het het waardevol zijn om deze informatie mee te brengen bij het eerste gesprek.

Aansluitend stellen we samen een behandelplan op waarin uw behandeldoelen en de manier om deze doelen te bereiken staan beschreven; dit kan een therapeutisch traject zijn of een advies over welke andere vorm van therapie geïndiceerd zou zijn. Therapie kan zowel face2face, online als blended plaatsvinden.

Mocht u zich willen aanmelden, dan hebt u een verwijsbrief nodig van de huisarts; dit is een voorwaarde voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Er is over het algemeen geen wachttijd tussen de intake en de behandeling, tenzij anders is overeengekomen.

Op dit moment is de aanmeldwachttijd 3 weken en de behandelwachttijd 3 weken (01-06-2024).

Gegevens praktijk

  • KvK: 01135675
  • AGB-code zorgverlener: 94007468
  • AGB-code praktijk: 94056608
  • BIG registratie: GZ-psycholoog 39909738925

Sinds 1 januari 2014 is de verzekerde GGZ verdeeld over ‘huisartsenzorg’, ‘generalistische basis GGZ’ en ‘specialistische GGZ’. De toegang tot de verzekerde GGZ loopt exclusief via de huisarts en is met ingang van 1 januari 2015 beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat m.i.v. 2016 geen verwijsbrief van de huisarts nodig is indien de cliënt vooraf besluit de zorg zelf te betalen. Indien de cliënt deze keuze maakt, kunnen de kosten niet alsnog bij de verzekeraar gedeclareerd worden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt met ingang van 1 januari 2015 de Jeugdwet. De toegang tot deze zorg loopt exclusief via de huisarts, de kinderarts of de jeugdarts, maar uw gemeente kan besluiten ook nog andere verwijzers aan te wijzen.  Indien de arts het vermoeden heeft dat uw klachten of die van uw kind niet (mede) veroorzaakt kunnen worden door een dieperliggende problematiek, zal hij/zij de klachten zelf behandelen, eventueel met hulp van een praktijkondersteuner, of u doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

Indien uw arts wel het vermoeden heeft van een dieperliggende problematiek, zal hij/zij afhankelijk van de inschatting van de ernst (schriftelijk) verwijzen naar een zorgverlener voor ‘generalistische basis GGZ’ of voor ‘specialistische GGZ’. De grens tussen beide zorgsoorten ligt bij complexe, risicovolle problematiek. De arts zal hierbij gebruik maken van een standaard classificatiesysteem voor het aanduiden van problematiek.

Uw behandelaar bevestigt het eerdere vermoeden van de arts, of stelt zelf een nieuwe diagnose. Indien binnen 1 à 2 gesprekken blijkt dat de problematiek niet binnen de criteria van de Generalistische Basis GGZ valt, wordt u in overleg terugverwezen naar uw arts of doorverwezen naar de Specialistische GGZ.

SYNTAGMA verleent zorg binnen het kader van de ‘generalistische basis GGZ’ en heeft daartoe contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.  Deze psychologische zorg wordt vergoed door de basisverzekering op basis van de zorgverzekeringswet. Klik hier voor informatie. Het verplichte eigen risico voor 2023 bedraagt tenminste 385 euro, afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden.

Een aantal diagnoses wordt echter niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, zoals partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. SYNTAGMA raadt u aan om bij uw verzekeraar te informeren hoeveel u precies vergoed krijgt, afhankelijk van uw eigen polis.

Gegeven de nog onvoldoende uitgekristalliseerde situatie van de jeugdhulpverlening heeft SYNTAGMA besloten geen contracten met gemeenten te sluiten. Kosten voor deze hulp komen daarmee voor rekening van de ouders. Er zijn gemeenten die op verzoek van de ouders openstaan voor een vergoeding achteraf.

Met ingang van 1 januari 2022 verloopt de bekostiging van de GGZ volgens het ‘Zorgprestatiemodel’. In de brochure kunt u lezen wat dit inhoudt en voor u betekent. Dit betekent dat, zoals ook eerder het geval was, elke maand de declaraties door SYNTAGMA rechtstreeks worden ingediend bij de verzekeraar.

Betaling door uzelf

Voor zorg die geen deel uitmaakt van het verzekerde pakket maakt SYNTAGMA met u onderling afspraken voor wat betreft de duur en inhoud van de te leveren zorg.  Ook kunt u er zelf voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar en uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig. De prijs die wij daarvoor overeenkomen, blijft met €97,50 per enkelvoudige sessie beneden het maximumtarief zoals dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bepaald.

Afspraken kunnen tot twee werkdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kunt u telefonisch doen via het telefoonnummer van de praktijk of via mijn mailadres. Meldt u zich te laat of niet af, dan wordt, ongeacht de reden voor afmelding of verhindering de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar voor behandelafspraken op: woensdag en donderdag van 08:30 tot 21:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 17:00.
De praktijk is het best bereikbaar via mail, doordat de telefoon gedurende de sessies niet beantwoord wordt. U kunt een voicemail inspreken of een mail sturen.

Ik probeer dan zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Waarneming

Indien de continuïteit van uw behandeling door langdurige afwezigheid in het geding is, bespreken we samen of en zo ja door wie, eventuele vervanging of waarneming steun kan bieden.

Waarneming geldt niet als ik afwezig ben door bijvoorbeeld een korte vakantie en studie, omdat u mij dan in principe via mail kunt bereiken.

Spoed

Gezien de beperkte omvang van SYNTAGMA is er geen spoedafdeling. Aanmeldingen worden in principe op volgorde van binnenkomst verwerkt en op reguliere wijze ingepland. Heeft u sneller hulp nodig omdat de nood hoog is, overlegt u dan met de huisarts.

Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf het intakegesprek, de behandeling is gestart.

Crisis

SYNTAGMA heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Wanneer u in behandeling bent, kunt u in geval van crisis op woensdag en donderdag rechtstreeks contact opnemen. Indien nodig wordt contact opgenomen met uw huisarts, die eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Krijgt u in geval van crisis uw behandelaar niet snel genoeg te spreken, neem dan ZELF zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts of de vervanger van uw huisarts of de crisisdienst. ’s-Avonds en in het weekend kunt u de doktersdienst bellen. Deze zal indien nodig crisishulp inschakelen.

Hieronder vindt u de telefoonnummers en adressen van de websites van de doktersdiensten in de regio:
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 – 239 91 11

Huisartsenpost Oost-Brabant van 22:00 – 08:30 uur
088 – 876 51 51

GGzE Crisis Care tot 22:00 uur
040 – 782 12 77

Politie 0900 – 8844;
kan indien nodig, direct iemand aanmelden bij de crisisdienst van de GGzE

 

Dossiervorming en privacyreglement geschieden in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De praktijk heeft een eigen privacybeleid. Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen. Indien u dit wenst, kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. Dit dient u schriftelijk kenbaar te maken. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht. U hebt naast uw recht op inzage in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige, vindt alleen plaats wanneer u hierover inhoudelijk geïnformeerd bent en slechts met uw schriftelijke toestemming. Met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in het dossier, wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van uw behandelproces. Conform de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) verstrekt de zorgverlener geen informatie aan juristen. Informatie, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar een vereiste is, wordt met inachtneming van het privacyreglement, aan desbetreffende instantie aangeleverd, zoals materiële controles door zorgverzekeraar.

De zorg die SYNTAGMA levert, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen. SYNTAGMA werkt uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden en hanteert gevalideerde meetinstrumenten. Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ – waaronder ook de Generalistische Basis-GGZ – zijn binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SYNTAGMA heeft haar kwaliteitsstatuut ingediend bij het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.

Birgitte M.J. Beelen is lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Via visitatie wordt de praktijk getoetst of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. De praktijk is gevisiteerd in 2023.

LVVP woordmerk
LVVP keurmerk

Wetgeving

Het handelen van de zorgaanbieder generalistische basis ggz vindt plaats binnen de volgende kaders van de wet- en regelgeving. Deze kaders zijn:

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling (volgens richtlijn LVVP)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: bemiddeling door een klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de LVVP. Daarnaast hanteert de behandelaar het Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem waar hij nauwkeurig incidenten kenbaar maakt. Zie voor meer informatie “Specificatie klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling”.

Psychologie en Therapie

Testimonials

De hulp van Birgitte heeft inzicht gegeven in patronen die onze relatie beïnvloeden. De sessies tijdens het weekend zijn heilzaam geweest en bieden aanknopingspunten voor het verbeteren van onze verbinding. Birgitte is een kundige professional die zich goed voorbereid en daardoor een gerichte bijdrage kan leveren met relatietherapie. Haar warme hartelijkheid werd benadrukt door het betrekken van haar persoonlijke ervaringen in de sessies. Daarnaast weet ze de kennis goed te vertalen om tijdens de sessies samen op dezelfde golflengte te komen.

Bastiaan en Monique

Birgitte is een uitstekende hulpverlener. Analytisch erg sterk, meelevend zonder overdrijven, stelt de juiste vragen en vraagt ook dóór op de goede manier. Probeert niet te imponeren met moeilijke woorden maar weet overduidelijk meer dan genoeg van psychische processen en hoe daar mee om te gaan. Ik ben erg goed geholpen.

Erwin Noorman

Ik voel mij bij Birgitte in goede handen. Zij is vakkundig en in het bezit van achtergrondkennis en eigen ervaring. Dit deelt ze ook en dat geeft de training naast inhoud ook een persoonlijke touch. Bijvoorbeeld het delen van gedichten, inspirerende verhalen of persoonlijke ervaringen uit eigen leven. Dit creëert openheid, warmte en laagdrempeligheid in de sessie, naar mijn gevoel. Het wordt nooit overmatig betrokken, waarbij het geen groepstherapie wordt of er te diep wordt ingegaan op persoonlijke problematiek. Het gaat om het nu, het voelen en het zijn.

 

Anoniem

Birgitte heeft mij in de EMDR therapie leren om te gaan en mezelf te vergeven, ik leef weer in het heden in plaats van in het verleden. De mindfulness trainingen hebben er voor gezorgd dat ik zaken niet zo meer overdenk. Problemen maak ik klein en maak ik niet groot. Ik ben terug in het moment gekomen. Het is niet zo dat de problemen allemaal zijn opgelost, het is meer dat ik de problemen aankan en weer positief in het leven sta.

Hans Wind

Hoewel ik vooraf wat huiverig was voor het groeps-aspect, bleek dat juist veel toe te voegen aan zowel de mindfulness-training als de compassie-training die ik bij Syntagma heb gevolgd. Dankzij de zeer deskundige en professionele begeleiding door Birgitte zijn beide trainingen enorm waardevol voor mij geweest! Ik heb Birgitte -ook in mijn individuele traject- ervaren als een heel prettige, open, nuchtere, empatische en gedreven psycholoog en trainer. Ze analyseert snel en scherp, weet de juiste sfeer te creëren, gaat de moeilijke dingen niet uit de weg, stelt de goede vragen, gebruikt  humor op een fijne manier en geeft praktische handvatten om mee verder te kunnen. Doordat Birgitte kan putten uit een gedegen theoretische achtergrond met een diversiteit aan ervaringen, opleidingen en aanvullende scholingen kan ze gemakkelijk aansluiten en schakelen en zo steeds de best passende route vinden. Het heeft mij erg geholpen in het beter kunnen luisteren naar en handelen volgens mijn gevoel, en in het vinden van meer rust, vertrouwen en stevigheid. Heel veel dank daar voor! M. v. I.

M. v. I.

Psychologie en Therapie

Beroepsvereningingen

Birgitte is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de 3-maandelijkse nieuwsbrief per mail!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden Privacy Disclaimer
Ontworpen en ontwikkeld door mintis.nl