Voorwaarden

Versie januari 2023

Algemene Voorwaarden / Terms & Conditions

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door Syntagma / B.M.J. Beelen en op alle rechtsverhoudingen van Syntagma / B.M.J. Beelen met derden.

De cliënt is aan Syntagma / B.M.J. Beelen een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief wordt jaarlijks door Syntagma / B.M.J. Beelen vastgesteld. Daarnaast is de cliënt aan Syntagma / B.M.J. Beelen de eventuele kosten die door haar ten behoeve van de cliënt worden betaald, verschuldigd. Voor zover van toepassing dient de cliënt over alle verschuldigde bedragen de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief. In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een maandelijkse declaratie in rekening gebracht. Eventuele voorschotnota’s worden met de tussentijdse declaraties verrekend.

Voor zover vallend onder de Zorgverzekeringswet, gelden de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ten aanzien van declaratie van zorgkosten. Slechts voor zover door de (aanvullende) zorgverzekeringen van cliënt gedekt, dient Syntagma / B.M.J. Beelen de declaratie rechtstreeks bij die zorgverzekeraar in ten behoeve van directe betaling door deze aan Syntagma / B.M.J. Beelen.

Aan cliënt geadresseerde declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Syntagma / B.M.J. Beelen het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen, vanaf de 15e dag na de factuurdatum. Indien de cliënt meent dat hij niet tot betaling van een werkzaamheid gehouden is, laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Syntagma / B.M.J. Beelen weten.

Syntagma / B.M.J. Beelen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen met de cliënt. Zij is niet aansprakelijk tegenover de cliënt voor ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden. Door

Syntagma / B.M.J. Beelen ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.

De annuleringsvoorwaarden van consulten zijn als volgt: afspraken dienen minimaal twee werkdagen van tevoren telefonisch of per Email te worden geannuleerd. Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Tenzij voor een workshop of training specifiek anders bepaald, zijn de annuleringsvoorwaarden van trainingen en workshops als volgt: Annulering is alleen schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de training of workshop worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training of workshop wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Het is mogelijk iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits die persoon aan de selectiecriteria voldoet.

Iedere aansprakelijkheid van Syntagma / B.M.J. Beelen is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar is.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Syntagma / B.M.J. Beelen, vrijwaart de cliënt haar voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, evenals de schade, kosten en uitgaven die Syntagma / B.M.J. Beelen lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of aanspraak die een derde op enig moment op Syntagma / B.M.J.

Beelen mocht hebben of op haar mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Syntagma / B.M.J. Beelen, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan haar.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De rechtsverhouding tussen cliënt en Syntagma / B.M.J. Beelen, of andere derden is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen in eerste instantie op initiatief van één van beiden voorgelegd worden aan een onpartijdige bemiddelaar, die ingeschreven is in het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Leidt deze bemiddeling niet tot een overeenkomst, waarmee het geschil wordt opgelost, dan staat het ieder vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Voorwaarden

Beroepsvereningingen

Birgitte is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de 3-maandelijkse nieuwsbrief per mail!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden Privacy Disclaimer
Ontworpen en ontwikkeld door mintis.nl